Đề nghị báo giá: 093.6778.880 - 0911.173.322 - lienhe@luat7s.com

CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều Công ty có nhu cầu chia, tách, hợp nhất hoặc sát nhập để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại mà không làm mất đi quyền và nghĩa vụ của Công ty chia, tách. Thủ tục chia, tách là thủ tục phức tạp, Công ty luật, Luật 7S sẽ cung cấp các dịch vụ Tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của Quý Khách hàng về các thủ tục chia, tách, hợp nhất hoặc sát nhập Công ty.

I. TƯ VẤN CHIA, TÁCH CÔNG TY

Các nội dung và công việc Công ty tư vấn luật Luật 7S cam kết thực hiện:

1. Tư vấn các Quy định của Pháp luật:

 • Điều kiện về Chia / tách Công ty quy định của Pháp luật và Điều lệ Cty;
 • Về thẩm quyền ra Quyết định Chia/tách Công ty;
 • Thủ tục và phương thức phân chia tài sản Công ty;
 • Quyền của Người lao động theo quy định của Pháp luật Lao động;
 • Quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty bị chia / tách và Công ty mới;
 • Quá trình thực hiện và phương thức thực hiện chia / tách Công ty;
 • Xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia / tách và Công ty mới;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan;

2. Soạn thảo và hoàn thiện Hồ sơ chia/tách Công ty:

 • Quyết định và biên bản họp về việc chia / tách Công ty; Giấy đề nghị đăng ký Kinh doanh; Dự thảo Điều lệ Công ty; Danh sách Cổ đông / thành viên Công ty; Các giấy tờ khác có liên quan;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ;
 • Làm dấu và nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Doanh nghiệp;

II. TƯ VẤN HỢP NHẤT CÔNG TY

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về hợp nhất công ty:

Các nội dung chúng tôi tư vấn:

 • Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung hợp nhất công ty; Tư vấn chuẩn bị hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;
 • Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện hợp nhất; xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty hợp nhất;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty:

 • Biên bản, quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất; Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Danh sách thành viên/cổ đông; Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ Giấy CN đăng ký kinh doanh của các Cty bị hợp nhất;
 • Các tài liệu cần thiết khác.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư ;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty .

III. TƯ VẤN SÁP NHẬP CÔNG TY

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về sáp nhập Doanh nghiệp:

 • Thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập doanh nghiệp;
 • Hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
 • Thủ tục và điều kiện sáp nhập; Phương án sử dụng lao động;
 • Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của Công ty nhận sáp nhập;
 • Thời hạn thực hiện sáp nhập; Xây dựng Điều lệ công ty nhận sáp nhập….;

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:

 • Biên bản, Quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh; Danh sách thành viên/cổ đông; Điều lệ công ty…

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty.

Đọc thêm

Video Luật 7S

HN: 093.6778.880
HCM: 0911.173.322